โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ สพฐ. ที่ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 มีรายละเอียดดังนี้

666 Views