ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6
29 กันยายน 2564
เวลา 17:00 น.

เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการสอบ
O-NET และเตรียมความพร้อมการสอบวัดปลายภาคในระบบออนไลน์
ภาคเรียนที่ 1/2564

เข้าร่วม Meet

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
30 กันยายน 2564
เวลา 17:00 น.

เตรียมความพร้อมการสอบวัดปลายภาคในระบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564

เข้าร่วม Meet

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5
1 ตุลาคม 2564
เวลา 17:00 น.

เตรียมความพร้อมการสอบวัดปลายภาคในระบบออนไลน์ภาคเรียนที่ 1/2564

เข้าร่วม Meet