จุฬาฯ ประกาศ ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา ผ่าน #TCAS65 รอบที่ 1 #Portfolio
เปิดรับ 36 โครงการ
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะอักษรศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
– คณะครุศาสตร์
– คณะนิเทศศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะเภสัชศาสตร์
– คณะศิลปกรรมศาสตร์
– คณะสหเวชศาสตร์
– คณะจิตวิทยา
– คณะวิทยาศาตร์การกีฬา
– สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร
– คณะนิติศาสตร์
(การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา (โครงการพัฒนากีฬาชาติ)

ดูรายละเอียดที่ http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html
รับสมัคร วันที่ 13-23 ธ.ค.64 ที่ http://www.atc.chula.ac.th/TCAS/home.html
เลือกสมัครได้ 1 โครงการ

#dek65 #เด็กซิ่ว #TCASCoach โค้ชให้ติด #TCAS learn.tcascoach.com

819 Views