มหาวิทยาลัยบูรพา

ม.บูรพา ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS65
รอบที่ 1 #Portfolio เปิดรับ รวม 13 โครงการ
– โครงการนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
– โครงการเพชรตะวันออก
– โครงการ MOU
– โครงการเด็กดีศรีระยอง
– โครงการเด็กดีมีที่เรียน
– โครงการ สอวน.
– โครงการทับทิมสยาม คณะศึกษาศาสตร์
– โครงการรับตรง คณะดนตรีและการแสดง
– โครงการช้างเผือก คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
– โครงการรับตรง วิทยาลัยนานาชาติ
– โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี
– โครงการรับตรง วิทยาเขตสระแก้ว
– โครงการบูรพาพัฒนาเกษตรยุคใหม่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาเขตสระแก้ว

เลือกสมัครได้มากกว่า 1 โครงการ
ระเบียบการรับสมัคร ดูที่ http://regservice.buu.ac.th/tcas65-1.html
รับสมัคร วันที่ 1 ธ.ค.64 – 20 ม.ค.65 ระบบรับสมัครที่ https://e-admission.buu.ac.th/

#dek65 #เด็กซิ่ว #TCASCoach
โค้ชให้ติด #TCAS learn.tcascoach.com

461 Views