มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มศว ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS65
รอบที่ 1 #Portfolio
เปิดรับสมัคร 6 โครงการ รวม 2,688 คน
– โครงการเด็กดีมีที่เรียน จำนวน 1,651 คน
– โครงการผู้พิการ จำนวน 9 คน
– โครงการผู้มีทักษะพิเศษ จำนวน 661 คน
– โครงการนักกีฬา จำนวน 45 คน
– โครงการพัฒนาบัณฑิตสู่สากล หลักสูตร 2 ภาษา จำนวน 87 คน
– โครงการหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 235 คน
เลือกสมัครได้ 1 โครงการเท่านั้นและสามารถสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น (ยกเว้น โครงการนักกีฬา สมัครได้ 3 สาขาวิชา)
ดูที่ https://admission.swu.ac.th/…/file…/6020211118094019.pdf
รับสมัคร 13-24 ธ.ค. ที่ https://admission.swu.ac.th/

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/567180110004511/posts/4438273546228462

412 Views