ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศ ระเบียบการรับสมัคร #TCAS65
รอบที่ 1 #Portfolio
โครงการช้างเผือก เปิดรับ 17 คณะ/วิทยาลัย รวม 1,453 คน
ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน
– คณะเกษตร
– คณะประมง
– คณะวนศาสตร์
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะสังคมศาสตร์
– คณะสัตวแพทยศาสตร์
– คณะอุตสาหกรรมเกษตร
– คณะมนุษยศาสตร์
– คณะบริหารธุรกิจ
– คณะเทคนิคการสัตวแพทย์
– คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
– คณะสิ่งแวดล้อม
– วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
– วิทยาลัยการชลประทาน
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี

เลือกสมัครได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น
รับสมัคร วันที่ 13 ธ.ค.64 – 14 ม.ค.65 ที่ https://admission.ku.ac.th/


#dek65 #เด็กซิ่ว #TCASCoach โค้ชให้ติด #TCAS learn.tcascoach.com

456 Views