คณะสาขา / โครงการที่เปิดรับ (รอบ Portfolio) ปีการศึกษา 2565

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ไม่จำกัดโครงการ ไม่จำกัดคณะ/สาขา

คณะที่เปิดรับรอบที่ 1 Portfolio
 คณะวิทยาศาสตร์
 คณะเกษตรศาสตร์
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะศึกษาศาสตร์
 คณะพยาบาลศาสตร์
 คณะแพทยศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะเทคนิคการแพทย์
 คณะสาธารณสุขศาสตร์
 คณะทันตแพทยศาสตร์
 คณะเภสัชศาสตร์
 คณะเทคโนโลยี
 คณะสัตวแพทยศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
 คณะศิลปกรรมศาสตร์
 คณะนิติศาสตร์
 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
 วิทยาลัยนานาชาติ
 คณะเศรษฐศาสตร์
 วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์
 คณะสหวิทยาการ

596 Views