“เด็กดีมีที่เรียน มศว65”

มาแล้ว! รับตรง “เด็กดีมีที่เรียน มศว65” รับเข้าเรียน 68 สาขา 1,651 ที่นั่ง พิจารณาจากเกรดเฉลี่ย ม.ปลาย และแฟ้มผลงานไม่เกิน 10 หน้า
.
มาแล้วโครงการรับตรงรอบ PORT ที่หลายคนรอคอยอย่าง “เด็กดีมีที่เรียน” ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเป็นโครงการที่ไม่มีการสอบข้อเขียน ทั้ง #GATPAT #วิชาสามัญ โดยจะพิจารณาจากคุณสมบัติล้วนๆ อาทิ มีความพระพฤติดี, เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่ากำหนด และมีผลงานตามที่คณะระบุไว้ โดยปีนี้รับมากถึง 68 สาขา 1,651 ที่นั่ง
.
คณะที่เปิดรับมีดังนี้
– คณะวิทยาศาสตร์
– คณะมนุษยศาสตร์
– คณะสังคมศาสตร์
– คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
– คณะพลศึกษา
– คณะศึกษาศาสตร์
– คณะเศรษฐศาสตร์
– คณะทันตแพทยศาสตร์
– คณะวิศวกรรมศาสตร์
– คณะกายภาพบำบัด
– คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
– คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยงเชิงนิเวศ
– วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
– วิทยาลัยนานาชาติเพื่อความยั่งยืน
– วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
แต่ละคณะกำหนดเกรดผลงานอะไรใน PORT บ้าง เช็กที่นี่ คลิก https://www.dek-d.com/tcas/59104/

1,358 Views