ระเบียบการและเกณฑ์การคัดเลือก รอบ #portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2565
.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ตามระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา (TCAS) ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน
Portfolio ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
.
เอกสารระเบียบการ : https://bit.ly/3ya0Rnp

943 Views