สอบปลายภาคเรียน ม.6
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขอปรับรูปแบบการสอบวัดผลปลายภาค
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ Online วันที่ 9-11 มีนาคม 254

หมายเหตุ
ในการสอบปลายภาคเรียนให้นักเรียนเข้าสอบตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนดในตารางสอบปลายภาค โดยครูผู้สอนจะส่งลิ้งค์สอบให้กับนักเรียนเพื่อทำแบบทดสอบต่อไป

230 Views