สอบปลายภาคเรียน ม.1-5
โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียน
ขอปรับรูปแบบการสอบวัดผล ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ในรูปแบบ Online วันที่ 14-16 มีนาคม 2565

หมายเหตุ
ในการสอบปลายภาคเรียนให้นักเรียนเข้าสอบตามวัน เวลาที่โรงเรียนกำหนดในตารางสอบปลายภาค โดยครูผู้สอนจะส่งลิ้งค์สอบ
ให้กับนักเรียนเพื่อทำแบบาดสอบต่อไป

ตารางสอบ
ชั้น ม.1

Read More

ตารางสอบ
ชั้น ม.2

Read More

ตารางสอบ
ชั้น ม.3

Read More

ตารางสอบ
ชั้น ม.4

Read More

ตารางสอบ
ชั้น ม.5

Read More
75 Views