โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา
มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
โดยดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
ณ หอประชุม 36ปี ปาริชาต

396 Views