นายปรีชา ชาวเชียงตุง รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล และนายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล ได้นำข้าราชการครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ร่วมกันทำแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT

503 Views