กิจกรรมกีฬาภายใน “แท่นวิทย์เกมส์ ครั้งที่ 47” ปีการศึกษา2565