นายปรีชา ชาวเชียงตุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ให้เกียรติเป็นประธ่านในพิธีเปิดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู(ว9/2564)ข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement :PA) โดยมี ดร.กัมพล ขันทะวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ขอนแก่น เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุม36ปีปาริชาต โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

476 Views