กิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยานำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMT ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๓๙ คน ไปเข้าร่วมกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการพื้นฐานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษ SM1ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.00 น. ณโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

87 Views