โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับการนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยม การขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมีนายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ.สพม.ชัยภูมิ และคณะ ในวันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

210 Views