โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET สำหรับนักเรียน ม.6 โดยวิทยากรภายนอก ณ ห้องประชุมภูเม็ง โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา ในวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.

250 Views