คณะกรรมการติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายปีการศึกษา 2565