ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 กรกฎาคม 256 […]

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา เข้ารับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบ จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 30 มิถุนายน 2 […]

ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ร่วมประเมินพร้อมชี้แนะแนวทางในการพัฒนาตนเอง

วันที่ 25 มิถุนายน 2 […]

ณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2 […]

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2 […]

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.นพดล กาญจนางกูร ผ […]

นายชาญ จูดคง นายอำเภอบ้านแท่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนอำเภอบ้านแท่นร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 มิถุนายน 2 […]

คณะครูเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ณ บ้านนามั่ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2 […]