ณะกรรมการบริหารโรงเรียนและครูที่รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2 […]

ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 22 มิถุนายน 2 […]

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเข้าร่วมประชุมผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบพหุภาคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดร.นพดล กาญจนางกูร ผ […]

นายชาญ จูดคง นายอำเภอบ้านแท่น หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนอำเภอบ้านแท่นร่วมบริจาคโลหิตเคลื่อนที่สภากาชาดไทยจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 16 มิถุนายน 2 […]

คณะครูเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกต้นกล้าแห่งความดี เราทำความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาปรับภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ณ บ้านนามั่ง

วันที่ 11 มิถุนายน 2 […]

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนร่วมประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 8 มิถุนายน 25 […]

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นสัปดาห์ที่ 2 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียนและผู้ปกครองในการทดลองเรียนออนไลน์

วันที่ 2 มิถุนายน 25 […]