ปรัชญาและสัญลักษณ์ของโรงเรียน
ความหมาย 
   โรงเรียนบ้านแท่นวิทยาได้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชน กระจายออกไปรับใช้สังคมทั่วทุกสารทิศ
ปรัชญา          สุวิชาโน   ภวํ   โหตุ      แปลว่า          “ ผู้รู้ดี  คือ   ผู้เจริญ ”
ความหมาย     เป็นการจัดการศึกษา   เพื่อเน้นให้ผู้เรียนสามารถค้นพบ   ความถนัดและความสนใจของตนเอง  เป็นผู้ที่มีความรู้ดี
มีคุณธรรม    มีจริยธรรม   สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คำขวัญ
บากบั่น   มั่นคง   ซื่อตรง    สามัคคี
ความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นคุณสมบัติของเราชาว  บ.ท.


อักษรย่อ 
บ.ท.

สีประจำโรงเรียน      
เทา – เหลือง
สีเทา   หมายถึง  สีแห่งมันสมอง   สีแห่งผู้มีปัญญา
สีเหลือง   หมายถึง  ความสามัคคี   ความมีคุณธรรม
สีเทา – เหลือง  หมายถึง  ผู้พร้อมด้วยความรู้  สติปัญญา  และคุณธรรม