เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

คณะครูโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

caret-down caret-up caret-left caret-right

ชุดการสอน  วิชา  สังคมศึกษา 1  รหัสวิชา  ส31101  หน่วยการเรียนรู้  วัฒนธรรมกับการอยู่ร่วมกันในสังคม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

รายละเอียด

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4 เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบ เล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม รหัสวิชา ค33205 หน่วยย่อยของแคลคูลัสเบื้องต้น เรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน

เรื่องสารประกอบอินทรีย์ วิชาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียด