ทำเนียบบุคลากรโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายสุวนิชย์ ณิชย์คำหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นางสาวปาณิตา อาจวงษ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นายเกื้อธรา วิญญาสุข

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา

นางภัทรปภา ส้มจีน
นายชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต
นางเกษราภรณ์ วันสุทะ
นางกวินชิดา เทือกพุดซา
นางสาวลัดดา ผลหมั่น
นางสาว ไอรดา ทองมากุล
นางสาว พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ
นาย วีระพงษ์ ศรีโยธี
นาง กรวิกา โคตรโสภา
นางสาว พิมพ์ลภัทร เปี้ยจันทึก
นายชาลี สายงาม
นางสาว พัชญ์วริน เรณู
นาง อลิษา คำทอง
นางสาว ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ
นาง ธนันท์ลดา ชาติขยัน
นาย ธานี ปิยะวรากร
นาย องค์อาจ บำรุงสุข
นาย ปรัชญา ยาตาแสง
นาย สุธากรณ์ ชาติเสนา
นาง อนิสรา กองศรี
นางสาว ภัสนียา มารอด
นาย ประพันธ์ วิชาเกวียน
นาง อำภร วิชาเกวียน
นาย ขุนพล ดีหามแห
นาง ขวัญจิตร ดีหามแห
นาง ปนัดดา ปิยะวรากร
นางสาว วาสนา ประภาษี
นาย ธีรวิทย์ ใบลี
นางสาว เกษญา วงษ์วิจิตร
นางสาว สุวัจนีย์ คชสูงเนิน
นาง วิชชุฎา เกตุชาติ
นางสาว ศิริเนตร คำพาณิช
นางสาว ลภัสรินทร์ หมู่หัวนา
นาง วาทินี เรียกจำรัส
นางสาว ดวงพร ชูศรีสิทธิ์
นาย ศตคุณ ลาโสม
นางสาว เพียงนภา กิติ
นาง ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา
นางสาว ทิติมาพร ปิดตามานัง
นางสาว สราลี ศรีหาวัตร
นาย ภูริทัตน์ มีเงิน
นาย พัชรพงษ์ ช่องงาม
นางสาว ศศิธร เจนจิตร
นางสาว วรินทร ประวิสุทธิ์
นางสาว ธิติมา ทองสนิท
นาย สรศักดิ์ เดชโนนสังข์
นาย ธณภร ชัยมงคล
นาย วิฑูรย์ ตะติฉิม
นางสาว ธัญญรัตน์ เคนจอหอ
นาง ธนัชพร กิติคุณ
นาย โสรัตน์ สันหา
นาย เชิดพงษ์ งอกนาวัง
นาง เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์
นาย สิงหะ ปิ่นวิเศษ
นาย ภานุพงษ์ ชุ่มนาเสียว
นาย ศรุติกุล ภูมาส
นางสาว ปวีณา พลนิกาย
นาย ณัฐพล เจริญบุตร
นาย ตชาชาต ฝอยวารี
นางสาว พรนภา ผาจ้ำ
นาย อนุชา ทวีสินธ์
นาย สมบูรณ์ โลนะลุน
นาง รัชดาภา ผลทับทิม
นาย พงษ์ศิริ ปะกิพอ
นาง ปิยะมาศ บุบผา
Scroll to Top