ยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา“ตุ้มโฮมน้องพี่ 48ปี เทาเหลือง”

โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
ขอแจ้งยอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
“ตุ้มโฮมน้องพี่ 48ปี เทาเหลือง”
หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว

รวมทั้งสิ้น 719,666.44 (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)

ขอขอบคุณคณะผ้าป่าทุกสาย ทุกคณะ และผู้มีจิตศรัทธาใจบุญทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงอภิบาลคุ้มครองให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุข
ความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

Scroll to Top